Statistikkområde

Arbeid og lønn: Arbeidsledighet/

Alt innhold for delområdet arbeidsledighet/

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Hvordan gikk det med de nyutdannede fra høyere utdanning i koronaåret?

  Flere som fullførte en lavere grad på universitets- og høgskolenivå våren 2020, valgte videre studier med en gang enn før koronapandemien.

  Artikkel
 • Regional variasjon i sykefraværet blant sykepleiere og helsefagarbeidere

  Rapporter 2021/19

  Framskrivninger gjort i Statistisk sentralbyrå tyder på at det vil bli økende mangel på helsefagarbeidere og sykepleiere i årene fram mot 2035.

  Publikasjon
 • Stor nedgang i antall oppdragstakere i 2020

  I 2020 var 292 000 personer oppdragstakere i Norge, en nedgang på 44 000 personer, eller 13 prosent, fra 2019.

  Artikkel
 • Innvandrere mest rammet av koronatiltakene

  En større andel av dem med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers mistet jobben i løpet av 2020. Mye av dette skyldes at de med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i de næringene som ble mest rammet av koronatiltakene.

  Artikkel
 • Hvordan gikk det med de fagutdannede i koronaåret?

  Nyutdannede med fagutdanning har samlet sett ikke hatt større utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet under koronapandemien enn tidligere år. Det er imidlertid noen forskjeller i utdanningsprogram og næringer.

  Artikkel
 • En av fire jobber som ble borte under pandemien, tilhørte ikke-bosatte

  I 1. kvartal 2021 var det i underkant av 84 000 færre jobber sammenlignet med samme tid året før, en nedgang på 2,9 prosent. Nesten en av fire av disse jobbene tilhørte ikke-bosatte.

  Artikkel
 • Nedgang i arbeidsgiveravgiften

  Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift utgjorde 1 432 milliarder kroner i 2020, en nedgang på 0,2 prosent fra 2019.

  Artikkel
 • Bruddberegninger av AKU-omleggingen

  Ved beregning av bruddanslag for arbeidsledighet og sysselsetting som følge av AKU-omleggingen i 2021, har vi benyttet en tidsseriemodell. Modellen sammenligner utviklingen i AKU med utviklingen i registervariable.

  Artikkel
 • Stabil sysselsetting

  Foreløpige brudd- og sesongjusterte tall fra AKU viser nærmest uendret nivå på antall sysselsatte fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Usikkerheten knyttet til endringstallene fra AKU er større enn normalt fordi det i tillegg til utvalgsusikke...

  Artikkel
 • Utdanning og lønnsnivå hos innvandrere

  I november 2019 tjente innvandrere mindre enn den øvrige befolkningen med samme utdanningsnivå. Størst forskjell var det blant personer med fullført videregående der innvandrere tjente 18 prosent mindre. Både alder og yrke innvandrere jobber i er ...

  Artikkel
 • Ny AKU gir brudd i tidsseriene

  Foreløpige tall viser at omleggingen av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) vil gi størst endring i tallet på sysselsatte. Etter hvert som den nye undersøkelsen pågår, blir bruddanslagene sikrere, og det vil derfor publiseres flere beregninger av dett...

  Artikkel
 • Mer enn hver tredje jobb borte i overnatting og servering

  Antallet jobber gikk ned med over 80 000 fra februar 2020 til samme måned i 2021, en nedgang på 2,8 prosent. Nesten halvparten av nedgangen skjedde i overnatting og servering, der det var en nedgang i antallet jobber på hele 35 prosent i løpet av ...

  Artikkel
 • Over 135 000 tapte arbeidsdagar i 2020

  I 2020 gjekk over 135 000 arbeidsdagar tapt i totalt sju arbeidskonfliktar. Samanlikna med tidlegare år med hovudoppgjer er dette talet på tapte arbeidsdagar lågt.

  Artikkel
 • 1 700 nordmenn pendlet til jobb i annet nordisk land i 2015

  Med 920 jobbpendlere lå Sverige på topp i 2015, mens nesten 500 nordmenn hadde jobb i Danmark. 180 og 140 personer jobbet i henholdsvis Finland og på Island.

  Artikkel
 • Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere

  Andelen sysselsatte innvandrere i alderen 20-66 år gikk ned fra 67,3 prosent i 4. kvartal 2019 til 65,4 prosent i 4. kvartal 2020. I resten av befolkningen gikk denne andelen ned fra 78,8 til 78,1 prosent.

  Artikkel