Ifølge foreløpige brudd- og sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) økte antallet personer i alderen 15-74 år med 14 000 fra januar til april. Her er april målt som gjennomsnittet av perioden mars-mai, og januar som gjennomsnittet av perioden desember-februar. Usikkerheten knyttet til endringstallene fra AKU er større enn normalt fordi det i tillegg til utvalgsusikkerhet er usikkerhet forbundet med de foreløpige bruddanslagene.

Stabil arbeidsledighet

Ifølge de foreløpige brudd- og sesongjusterte tallene har vært nokså stabil på rundt 4,7-4,9 prosent så langt i 2021. I perioden etter innføringen av koronatiltakene i mars 2020 økte ledigheten fra et nivå på under 4 prosent til 5,3 prosent i august (gjennomsnitt av juli-september).

Nye foreløpige bruddanslag for 1. kvartal 2021

Fra og med 2021 har Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) endret spørreskjema i tillegg til at det er gjort enkelte endringer i utvalget som kan medføre brudd i tidsseriene. De viktigste endringene som er foretatt er forklart nærmere nedenfor. I mai ble foreløpige bruddanslag for de viktigste hovedstørrelsene i AKU presentert. Med flere månedstall fra den nye undersøkelsen vil bruddanslagene etter hvert kunne bli sikrere, og vi presenterer derfor reviderte foreløpige anslag i denne artikkelen. Det vil komme flere beregninger av bruddet i tidsserien i løpet av 2021 og videre revisjon i bruddanslagene må påregnes.

Det reviderte, foreløpige bruddanslaget for sysselsatte i alderen 15-74 år er på om lag 16 000. Med andre ord anslås det at ny AKU viser 16 000 flere sysselsatte enn gammel AKU ville vist. Tall på sysselsatte som ikke er bruddjustert, viste 28000 færre sysselsatte fra 1. kvartal 2020 til samme kvartal 2021. Hensyntatt de foreløpige bruddanslagene var nedgangen på 45 000, når vi avrunder til nærmeste tusen.

Reviderte, foreløpige bruddanslag for arbeidsledige i alderen 15-74 år er på 6000, som betyr at ny AKU anslås å gi 6 000 flere arbeidsledige enn gammel AKU ville gitt. Tall som ikke er justert for bruddet ga en økning på 38 000 i antallet arbeidsledige siste år, mens foreløpige bruddjusterte tall gir en økning på 32000.

De foreløpige bruddanslagene i arbeidsledige og sysselsatte som følge av endringene i AKU er usikre. Metoden for bruddberegningen vil gi bedre anslag på bruddene etter hvert som man får AKU-tall for flere måneder etter bruddet. Bruddanslagene vil derfor bli oppdatert i løpet av 2021. Metoden som er benyttet i beregningene av bruddanslagene er nærmere forklart i egen artikkel.

  • Utvalget reduseres fra å omfatte alle registrerte bosatte 15-74 år til registrerte bosatte 15-89 år i private kosthusholdninger. Dette medfører at flere aldersgrupper inngår, mens for eksempel personer i førstegangstjenesten utgår
  • Trekkeenheten endres fra familie til person og utvalgsplanen endres gradvis fra familieutvalg til personutvalg stratifisert etter personkjennetegn
  • Tidligere kunne personer i samme familie svare for andre i familien. Når trekkeenheten endres til person kan ikke andre lenger svare på vegne av denne personen
  • Undersøkelsen utvides med informasjon om lønn i hovedarbeidsforholdet for lønnstakere. Denne informasjonen hentes fra a-ordningen
  • Undersøkelsen utvides med spørsmål om arbeid for hele husholdningen. Denne informasjonen blir samlet inn i kun en av de åtte intervjurundene
  • Spørresekvenser, spørsmålsformuleringer og svaralternativer endres som følge av modernisering av språket, økt samordning internasjonalt samt tilpasset selvutfylling som fremtidig innsamlingsmetode
  • Flere variabler endres i tråd med endringer i arbeidsmarkedet
  • Aktualiteten på månedstall vil bli forbedret mot slutten av 2021 gjennom publisering av rene månedstall, og ikke kun tremåneders glidende gjennomsnitt som i dag