2366_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/kortsys/arkiv
2366
Sterk vekst i sysselsatte fra nye EU-land
statistikk
2006-06-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
kortsys, Sysselsatte på korttidsopphold, gjestearbeidere, arbeidsinnvandring, lønnstakere, selvstendig næringsdrivendeArbeid og lønn, Sysselsetting, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false

Sysselsatte på korttidsopphold2005, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i sysselsatte fra nye EU-land

9 087 lønnstakere fra de nye EU-landene var på korttidsopphold i Norge i 4. kvartal 2005. Det er 7 728 flere enn i 2003, som var året før EU-utvidelsen skjedde.

I tillegg til lønnstakere på korttidsopphold, har det også siden 2003 kommet 3 867 sysselsatte fra de nye EU-landene i form av innvandring. Dette er personer som er blitt registrert bosatt i Norge.

Veksten var sterkere fra 2004 til 2005 enn året før, både blant de med korttidsopphold og de som er blitt bosatt. Polakker og litauere utgjorde de største gruppene fra de nye EU-landene blant lønnstakere på korttidsopphold. I 4. kvartal 2005 jobbet 5 819 polakker og 2 094 litauere i Norge uten å være bosatt.

Personer med korttidsopphold blir registrert som "ikke bosatt" i folkeregisteret. For lønnstakere fra de nye EU-landene vil dette i praksis si personer som kommer for å arbeide i Norge, men hvor oppholdet forventes å vare i mindre enn seks måneder. Andre større grupper som er registrert "ikke bosatt", men som arbeider i Norge, er personer bosatt i våre naboland og som pendler daglig eller ukentlig over grensen, utenlandsk bosatte med arbeid på kontinentalsokkelen eller på norske skip i utenriksfart. En spesiell gruppe er asylsøkere i arbeid og som ikke har fått oppholdstillatelse.

Flest fra nordiske land

Selv om lønnstakere fra de nye EU-landene har økt sterkt de siste to årene, har de fleste av de 37 883 lønnstakerne med korttidsopphold i Norge bakgrunn fra andre land enn disse. Flest hadde bakgrunn fra et nordisk land med 15 663 lønnstakere i 4. kvartal 2005. Fra de gamle EU-landene utenom Norden var det 4 883 lønnstakere på korttidsopphold, en liten nedgang fra 4. kvartal 2004.

Det var også i overkant av 4 000 lønnstakere på korttidsopphold med landbakgrunn fra Norge. Dette er personer som har utvandret, men som fortsatt har eller senere har tatt seg arbeid i Norge. For eksempel personer som har bosatt seg på svensk side av grensen og som pendler over til Norge for å arbeide.

Flest i bygg og anlegg

Ikke-bosatte lønnstakere var fortsatt en liten gruppe (1,65 prosent) i forhold til sysselsatte som var registrert bosatt i Norge i 4. kvartal 2005.

Men selv om andelen lønnstakere med korttidsopphold totalt sett er liten, varierer den mye etter næring. Det var flest ikke-bosatte lønnstakere i forhold til sysselsatte registrert bosatt innenfor utvinning av råolje og naturgass (6,25 prosent), bygg og anlegg (5,84 prosent) og hotell- og restaurantvirksomhet (3,24 prosent).

Fordelingen etter næring varierte mye med hvor de korttidssysselsatte kommer fra. 32,2 prosent av lønnstakerne fra de nye EU-landene jobbet i bygge- og anleggsvirksomhet. Forretningsmessig tjenesteyting og jordbruk, skogbruk og fiske følger deretter med henholdsvis 20,4 og 18,5 prosent. Forretningsmessig tjenesteyting betyr i denne sammenhengen hovedsakelig næringen utleie av arbeidskraft. I praksis arbeider disse korttidssysselsatte i bedrifter som tilhører andre næringer.

Også rundt en tredel av de ikke-bosatte lønnstakere fra de nordiske landene jobbet i bygge- og anleggsvirksomhet. Mange jobbet også i næringene forretningsmessig tjenesteyting og helse- og sosialtjenester. De to dominerende næringer for ikke-bosatte lønnstakere fra de gamle EU-landene var utvinning av råolje og naturgass og forretningsmessig tjenesteyting.

Registrerte arbeidsledige i nye EU-land

I 4. kvartal 2005 var det 79 arbeidsledige personer ikke registrert bosatt fra de nye EU-landene. Det høyeste antallet arbeidsledige i denne gruppen finner vi blant personer fra Polen og Litauen, som også er de to største gruppene ikke-bosatte fra nye EU-land.

Reviderte tall for 4. kvartal 2003 og 4. kvartal 2004

Tallene for sysselsatte 4. kvartal 2003 og 4. kvartal 2004, som ble publisert i juni 2004, er blitt revidert. Som resultat av denne revisjonen er tallene for lønnstakere som ikke er registrert bosatt blitt høyere, med henholdsvis 3 674 personer i 4. kvartal 2003 og 4 857 personer 4. kvartal 2004.

Statistikken baserer seg på data fra en rekke offentlige registre. For deler av lønnstakerne på korttidsopphold i Norge er datagrunnlaget usikkert. Det gjelder de som er ansatt i utenlandske foretak med kortere oppdrag i Norge. Fra en del av disse vil kvaliteten både på innmelding og utmelding av ansatte være mangelfull.

Statistikken omfatter foreløpig ikke selvstendig næringsdrivende og sjøfolk fra land utenom EØS-området.

Statistikken er et supplement til den registerbaserte sysselsettingsstatistikken, som kun gir tall for registrert bosatte personer. Denne avgrensingen er i tråd med anbefalinger fra Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO) om måling av sysselsetting og ledighet. Sysselsettingstallene baserer seg i likhet med den ordinære registerbaserte sysselsettingsstatistikken på tall fra arbeidstakerregisteret og fra lønns- og trekkoppgaveregisteret, men i tillegg er det tatt i bruk data fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Tallene for arbeidsledige er basert på samme kilder som den øvrige registerbaserte statistikken over arbeidsledige, men ved denne publiseringen er det gitt tall spesielt for registrerte arbeidsledige som ikke er registrert bosatt. For flere detaljer om statistikkproduksjonen, se Om statistikken.

Tabeller: