83712
83712
friartikkel
2012-11-16T11:17:00.000Z
no

Lønnsbegrepene

Publisert:

Månedslønn

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken. Månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønn.

Avtalt månedslønn

Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er den faktisk utbetalte lønnen ved tellingstidspunktet, og blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg skal inkluderes i denne lønnsarten.

Årslønn

Årslønnen tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for 12 måneder i året, og omfatter de tre hovedelementene i månedslønnsbegrepet; avtalt månedslønn, bonuser og uregelmessige tillegg. Overtidsgodtgjørelse relaterer seg til arbeid utenfor den ordinære arbeidstiden, og er ikke inkludert i årslønnsbegrepet. Det samme gjelder naturalytelser, feriepengetillegg, sluttvederlag og etterbetalinger.

Beregningen av årslønn er basert på følgende informasjonskilder:

  1. To årganger av årlig lønnsstatistikk.
  2. Kvartalsindeks for avtalt lønn. Denne er etablert for hele privat sektor med unntak av fiskeoppdrett og finansnæringen. I offentlig sektor kun for helseforetakene.
  3. Institusjonell informasjon (informasjon om resultater fra lønnsoppgjøret eller andre forhold som påvirker lønnsnivået i løpet av året årslønn beregnes for). Dette benyttes for næringer og områder der vi ikke har kvartalsvis lønnsindeks (jf punkt 2).

Årslønn i en næring er lik summen av avtalt månedslønn for hver måned i løpet av året, pluss summen av gjennomsnittlig bonus og uregelmessige tillegg per måned. Utviklingen (profilen) på avtalt lønn i løpet av året bestemmes av lønnsindeksen, mens tillegg og bonus holdes uendret hver måned gjennom hele året.

Uregelmessige tillegg

Uregelmessige tillegg er som regel tillegg knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Uregelmessige tillegg omfatter blant annet tillegg for ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som kommer uregelmessig.

Bonus

Denne posten omfatter tillegg som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver og der utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Andre eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer og tantieme. Bonus er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar og til tellingstidspunktet. Dette fordi lønnsartene som omfattes her ofte utbetales med ujevne mellomrom, og at opptjeningsperioden kan være avvikende fra utbetalingstidspunkt.

Overtidsgodtgjørelse

Overtidsgodtgjørelse omfatter summen av kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid, og som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønnen. Overtidsgodtgjørelse er et beregnet gjennomsnitt per måned over perioden 1. januar og til tellingstidspunktet. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedsfortjeneste i alt, men det blir gitt tall for overtidsgodtgjørelse ved frigiving av statistikken.

Kontakt