Rapporter 2020/01

Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2018

Denne rapporten tar for seg innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16–39 år – blant annet tilknytning til arbeidsmarkedet og lønnsnivå for de ulike gruppene.

Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb eller under utdanning (dvs. andel aktive) blant personer i alderen 16-39 år. Det er tre befolkningsgrupper som sammenliknes:

  1. De som har kommet til Norge som innvandrere fra følgende verdensregioner: Øst- Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New - Zealand.
  2. De som er født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene
  3. Personer uten innvandrerbakgrunn, dvs. majoritetsbefolkningen.

Rapporten bygger på registerbaserte sysselsettingsstatistikker per 4. kvartal 2018.

Innvandrergruppen som inngår her, representerer ikke de norskfødtes innvandrerforeldre, men er en gruppe bestående av innvandrere i samme alder som norskfødte med innvandrerforeldre. Vi ønsker med dette å beskrive betydningen av å være født i Norge av innvandrerforeldre kontra det å ha innvandret selv.

Norskfødte med innvandrerforeldre ligger atskillig nærmere ungdom i majoritetsbefolkningen når det gjelder andelen aktive enn det innvandrerne gjør. Imidlertid ligger innvandrere som innvandret før skolepliktig alder, omtrent på nivå med norskfødte med innvandrerforeldre. Forskjellene mellom befolkningsgruppene har vært relativt stabile over flere år.

En stor andel av norskfødte med innvandrerforeldre er under 25 år (60 prosent). Dermed bidrar utdanningsaktivitet til å trekke andel aktive en del opp når vi betrakter gruppen 16-39 år under ett. Blant dem over 25 år, der sysselsetting er den viktigste aktiviteten, ser vi imidlertid litt større avstander til majoriteten.

Innvandrermenn har et atskillig høyere aktivitetsnivå enn innvandrerkvinnene i aldersgruppene over 20 år og ligger følgelig nærmere majoriteten.

Andel aktive er størst blant norskfødte med innvandrerforeldre fra Sri Lanka og Vietnam. Disse to gruppene ligger et par prosentpoeng over majoriteten, mens de med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina og India ligger tett opptil.

Det å ha fullført videregående utdanning har større betydning enn innvandringsbakgrunn for om man er i arbeid eller under utdanning i aldersgruppen 25-39 år. Aktivitetsnivået for norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere med utdanning utover grunnskole ligger et godt stykke over det vi finner blant majoriteten med kun grunnskole.

Det er personer med kun grunnskole som har desidert lavest aktivitetsnivå i alle tre befolkningsgrupper. Da gruppene med innvandrerbakgrunn har høyere andeler med kun grunnskole enn majoriteten blant dem over 19 år, er dette en viktig medvirkende årsak til forskjellene mellom befolkningsgruppene. Dette gjelder i særlig grad innvandrere.

I aldersgruppen 20-39 år hadde majoriteten en gjennomsnittslønn på 40 820 kr mens innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre hhv. 35 640 kr og 37 900 kr. I sistnevnte gruppe trekker den store andelen yngre snittlønnen en del ned. Blant dem over 30 år ser vi imidlertid en tilnærming til lønnsnivået i majoriteten, mens innvandrere fortsatt ligger en del under.

Om publikasjonen

Tittel

Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2018

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2020/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet

Emner

Arbeid og lønn, Utdanning, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1053-7

ISBN (trykt)

978-82-587-1052-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

65

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt