Forskjellen på arbeidsledige og permitterte i statistikken

Publisert:

I Norge er det vanligvis svært få permitteringer og relativt stabile arbeidsledighetstall. Etter utbruddet av korona har mange norske bedrifter måttet permittere sine ansatte. Hos Statistisk sentralbyrå finner du tall på både arbeidsledige og permitterte. 

Statistisk sentralbyrå har forskjellige statistikker som fanger opp både arbeidsledige og permitterte. Det vil være ulike tidspunkt for når statistikkene vil fange opp de som er blitt permittert som følge av koronautbruddet. Hvis koronoa-tiltakene blir langvarige, vil de som blir permitterte nå, være å finne som arbeidsledige i statistikken i august.

Permitteringer i Arbeidskraftundersøkelsen

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er en intervjuundersøkelse til et utvalg av personer bosatt i Norge. I denne statistikken blir de som har vært helt permittert i inntil tre måneder regnet som sysselsatte med midlertidig fravær, og som arbeidsledige deretter.

Den store bølgen av permitteringer vi har sett de siste dagene etter koronautbruddet vil derfor i første omgang bli fanget opp i AKU som en økning i midlertidig fraværende og ikke som arbeidsledige. Hvis situasjonen med korona blir langvarig, vil effekten komme til syne som arbeidsledighet i Arbeidskraftundersøkelsen tidligst i publiseringen av resultatene for juni, som vil bli publisert i august.

I AKU spør vi hvor lenge du har vært permittert, og ikke om hvor lenge du kommer til å være permittert. Det betyr at lengden måles i tid som har gått, og ikke hvor lenge permitteringen kommer til å vare. Dette er fordi den som blir intervjuet ikke kan vite om en kortere permittering kan bli fulgt av en ny, eller om en lang permittering kan bli kuttet.

Alle land i EØS, samt mange andre, har de samme definisjonene, målemetodene og referansetidspunktene. Det gjør at man enkelt kan sammenligne resultater på tvers av landegrenser. Dette er spesielt viktig i en situasjon der mange land er rammet av de samme ekstraordinære omstendighetene. AKU fanger også opp de som ikke melder seg hos Nav.

Permitteringer i registrert sysselsatte

I den registerbaserte sysselsettingsstatistikken til SSB, hvor a-ordningen er datagrunnlaget, blir permitteringer under tre måneder uten lønn regnet som sysselsetting (som i AKU). Når permitteringen går over tre sammenhengende måneder blir personen regnet som ikke sysselsatt.

A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, Nav og SSB. Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra den elektroniske meldingen som inneholder alle opplysningene som samles inn (a-meldingen). I a-meldingene inngår også noe informasjon om permitteringer.

Dersom en ansatt blir permittert skal ikke arbeidsforholdet avsluttes, men arbeidsgiver (opplysningspliktig) skal oppgi permitteringen uansett lengde, altså også perioden som omfatter arbeidsgivers periode for lønnsplikt. Du kan lese mer om hvordan permitteringen skal oppgis i veiledningen til a-meldingen.

For å sikre god statistikk er SSB avhengig av god kvalitet på data fra a-ordningen. Vi er derfor helt avhengige av at alle arbeidsgivere rapporterer riktig. De må bruke koden for permitteringer. Rapporteringen til a-ordningen skal leveres senest 5 dager etter månedens utløp. Det kan bli utfordrende i disse dager for en rekke foretak når de ikke er i ordinær drift, og kan derfor påvirke datakvaliteten i a-ordningen.

Hva skjer med lønnsstatistikken?

Lønn utbetalt i arbeidsgivers periode for lønnsplikt behandles som lønn. 19. mars vedtok Stortinget at perioden for lønnsplikt ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager. Etter at perioden med lønnsplikt opphører vil arbeidsforholdet som den ansatte er permittert fra, falle ut av lønnsstatistikken. Lønnsstatistikken vil dermed påvirkes av hvilke grupper av arbeidsforhold som går ut av statistikkgrunnlaget. Om den nevnte gruppen med permitterte arbeidsforhold som går ut avviker fra den normale lønnsfordelingen, vil dette påvirke både det gjennomsnittlige lønnsnivået og lønnsveksten.

Permitteringer hos Nav

For å få dagpenger må man registrere seg som arbeidssøker, og så sende og få innvilget søknad om dagpenger. Dette er også krav for permitterte.

Nav skiller mellom permitterte og andre arbeidssøkere i sine månedstall, slik at det er mulig å følge utviklingen i begge grupper isolert. Det er også bakgrunnen for at Nav poengterer at de fleste søknadene om dagpenger den siste tiden er ved permittering (og ikke ordinære søknader).

Forskjell mellom Nav og SSB-tall

I motsetning til i AKU regnes personer som er 100 prosent permittert som arbeidsledige fra dag én hos Nav. I AKU vil disse personene regnes som sysselsatte med midlertidig fravær i de første tre månedene av permitteringen.

Hva betyr det å være permittert?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består, og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig.

 

Hvis koronoa-tiltakene blir langvarige, vil de som blir permitterte nå, være å finne som arbeidsledige i statistikken i august.

 

Faktaside