Miljøgifter

Kjemiske forbindelser eller grunnstoffer som enten er tungt nedbrytbare eller ikke nedbrytbare i det hele tatt. Når stoffene slippes ut til miljøet kan miljøgiftene spres over store avstander via luft og vann. De kan bli tatt opp i levende organismer, oppkonsentreres i næringskjeden og forårsake store skader på miljø og helse. Viktige miljøgifter er tungmetaller (f. eks. bly, kadmium og kvikksølv), dioksiner og PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner).