Median

Median er observasjonen som ligger i midten når man setter stønadssummen i stigende eller synkende rekkefølge. Median er ofte brukt når det ikke er faste eller naturlige ytterpunkter for observasjonene. Inntekt er et eksempel hvor det kan være ekstremverdier og hvor man bør bruke median istedenfor gjennomsnitt.