Uforutsett utgift på 18 000 kroner

Størrelsen på den uforutsette utgiften som spørres om i Levekårsundersøkelsen EU-SILC er bestemt av Eurostat, og beregnes som en andel av lavinntektsgrensen i landene hvor undersøkelsen gjennomføres.