Rekreasjonsareal og nærturterreng

Følgende arealer inngår i leke- og rekreasjonsareal og nærturterreng:

- Skog, åpen fastmark, våtmark, bart fjell, grus- og blokkmark, park- og idrettsområder jf. SSBs standard for klassifisering av arealer til statistikkformål 

- Innsjøer og tjern som er mindre enn 1 dekar

Idrettsanlegg som normalt ikke er tilgjengelig for allmenne rekreasjonsaktiviteter regnes ikke med.