Gjeldsregister

Med gjeldsregister menes her gjeldsdata som er innhentet av et gjeldsinformasjonsforetak. Finansforetakene var fra 1.7. 2019 pålagt å rapportere inn kunders usikrede gjeld til de gjeldsinformasjonsforetak som har konsesjon etter gjeldsinformasjonsloven til å innhente og utlevere gjeldsopplysninger.