Utleige av bygningar

Gjeld våningshus og driftsbygningar som blir leigd ut heile eller delar av året