Sparing

Disponibel inntekt fratrukket konsum, korrigert for endring i pensjonsrettigheter.