Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre inntekt til personer med minst 50 prosent nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, i perioder med behov for oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Slik gruppen er definert her, er alle mottakere av AAP i alderen 16-66 år.