Minstepensjonister

Minstepensjonister er her gruppen som mottar garantert minstepensjon fra folketrygden, det vil si både uføretrygdede under 67 år som mottar minsteytelse og alderspensjonister som mottar minste pensjonsnivå.