Trendtal

Trenden viser den langsiktige utviklinga og er berekna på bakgrunn av heile tidsserien. Når nye observasjonar kjem til, kan trenden bli justert.