Inntekt etter skatt per forbruksenhet

Inntekt etter skatt per forbruksenhet, eller ekvivalentinntekten, fremkommer ved å summere den samlede inntekten etter skatt til alle husholdningsmedlemmer dividert på antall forbruksenheter i husholdningen. EU sin ekvivalensskala er benyttet.