Basisåret

I det årlige nasjonalregnskapet beregnes fastpristall i fjorårets priser, det vil si at år t-1 er basisår, og dette skifter hvert år. Etterpå foretas en omregning av fastpristallene i fjorårets priser til tall i et referanseårs priser.

I det kvartalsvise og månedlige nasjonalregnskapet utgjør basisåret det nivåmessige utgangspunktet for framskrivinger ved hjelp av korttidsindikatorer. Basisåret er etablert ved hjelp av det siste endelige årsregnskapet, det vil si at år t-2 normalt er basisår for kvartals- og månedsberegninger i år t.