Årsverk

Her blir avtalte årsverk nytta. Omgrepet er basert på opplysningar om avtalt arbeidstid. Frå og med 2015 blir årsverk rekna ut etter følgjande formel: årsverk = stillingsprosent / 100. Sjukmelde og personar som avtener foreldrepermisjon er inkludert.