Nettotegning

(Nettokjøp og salg av fond): I statistikk om verdipapirfond defineres nettokjøp som tegninger fratrukket innløsninger av andeler i et verdipapirfond, samt kjøp og salg av andeler i annenhåndsmarkedet.