Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap

Nettoverdien av kursgevinster/-tap som er oppstått, men ikke realisert i løpet av regnskapsåret.