Nettofinansinvesteringer

er i nasjonalregnskapet definert som samlede inntekter fratrukket samlede utgifter. Nettofinansinvesteringer sier noe om en sektor er en netto långiver eller en netto låntaker.