Ubebygd areal

Arealer/områder uten permanent opparbeidet overflate, samt jordbruksareal (dyrka mark og beite)