Administrative registre

De administrative registrene som er tatt i bruk i produksjonen av statistikk over personer med funksjonsnedsettelse er utlån av tekniske hjelpemidler (2007-2019), tilskudd til anskaffelse av ortopediske hjelpemidler (2013-2019)
grunnstønad (2009-2019), hjelpestønad (2009-2019) og uføre (2009-2019).