Potensielt tilgjengelig

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal er areal som ikke er bygningsnært, det vil si nærmere enn 50 meter fra nærmeste bygg, ikke dyrket mark, eller beslaglagt vei- eller jernbaneareal. Øyer uten fastlandsforbindelse i form av bru eller bilferge er ikke medregnet. Vannflater er ikke inkludert i strandsonearealet i statistikken over arealstatus i strandsonen.