Jordbruksarealet i drift

Jordbruksareal i drift: Jordbruksareal omfattar fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.