Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet har som formål å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Ifølge introduksjonsloven har nyankomne asylsøkere, flyktninger og deres familiemedlemmer rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Programmet kan vare i inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Deltakere i programmet får økonomisk introduksjonsstønad.