Netto finansiell formue

Nettofordringer, altså samlede finansielle eiendeler fratrukket samlet gjeld.