CO2-utslepp

CO2-utslepp frå biodrivstoff er i følgje internasjonale retningsliner ikkje med i berekninga. Delen biodrivstoff innblanda i autodiesel og bensin i mars og april 2020 er basert på mengda rapportert same månad året før. Andre fossile drivstoff enn autodiesel og bensin utgjer ein lav del av CO2-utsleppet, og er ikkje inkludert i berekninga.