De forsikringstekniske reservene

De forsikringstekniske reservene omfatter skadeforsikringsreserver, reserver i individuell livsforsikring og opptjente rettigheter/reserver i innskudds- og ytelsesbaserte pensjonsordninger. Pensjonsreservene dominerer og andelen utgjorde 88 prosent av de totale reservene i Norge i 2018.