Fordringer

Fordringene er regnet om til norske kroner på basis av informasjon i Eurostats database. De omfatter husholdningenes finansielle eiendeler, blant annet bankinnskudd, aksjer og forsikringstekniske reserver.