Renteinntekter

Renter av bankinnskudd i norske banker og renteinntekter av norske ihendehaverobligasjoner, pantobligasjoner og andre gjeldsbrev.