Nasjonalregnskapet

publiserer hver måned tall om den økonomiske utviklingen for en rekke næringsgrupperinger. Disse grupperingene består av opptil flere NACE-næringer, og tallene presentert her er totalsummene av sysselsatte og virksomheter i NACE-næringene som det er rimelig å anta blir direkte berørt av vedtaket. Kilden for sysselsettingstallene er a-ordningen, som innhenter informasjon om lønn og ansatte hver måned fra alle arbeidsgivere, samt ligningsdata for personlig næringsdrivende