Folketrygda

Innbetalingane omfattar medlemsavgift og arbeidsgjevaravgift.