Skatteinnbetalingane frå petroleumssektoren

Består av ein ordinær skatt på inntekt på petroleumsutvinning i tillegg til ein særskatt som er innført grunna den høge meiravkastninga som er knytt til utvinning av olje og gass.