Private skolar

Private skolar inkluderer både skolar med og utan statstilskot. Private skolar med statstilskot er godkjent etter Privatskoleloven, til dømes Montessori- og Steinerskolar. Private skolar utan statstilskot er godkjent etter Opplæringslova §2-12, til dømes internasjonale skolar.