Eksternt oppnevnte meklere

I tillegg til familievernkontorene finnes det et eksternt meklingsapparat som Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er ansvarlig for. Dette kan være:

- Prest/forstander i offentlig kirkelig stilling eller i et registrert trossamfunn

- Fagperson tilsatt i offentlig helse- og sosialinstans eller ved pedagogisk-psykologisk tjenestekontor

- Privatpraktiserende psykolog, psykiater eller advokat

Disse oppnevnes av Bufetat ved behov.