Median inntekt etter skatt

Husholdningens samlede yrkesinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer og kapitalinntekter i løpet av et år, fratrukket skatter og negative overføringer. Hvis alle husholdningene sorteres i stigende eller synkende rekkefølge etter størrelsen på inntekten, er medianen den midterste verdien i fordelingen.