Sammenhengende fritidsbyggområder

En samling med minst 5 fritidsbygg, der avstanden mellom byggene ikke overstiger 500 meter. Utøving av friluftsliv er en vesentlig del av arealbruken, og områdene vil nok ofte bli betegnet som "flerbruksområder".