G-regulering

G står her for Grunnbeløpet i folketrygden. Dette beløpet benyttes ved beregning av pensjoner og trygd fra folketrygden, og justeres årlig i tråd med lønnsveksten.