Minstepensjonister

Her definert som alderspensjonister som mottar minste alderspensjonsytelse.