Nasjonalt villreinområde i henhold til regionale planer for fjellområder med villrein

er fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge, Det er vedtatt 7 regionale planer for en helhetlig forvaltning av villreinområdene. I denne analysen er det kun områder i planene definert som Nasjonalt villreinområde som er med. Randsoner eller utviklingsområder er ikke inkludert.