Villreinens leveområde

Villreinens leveområder i Fastlands-Norge utgjør i henhold til Naturbase 24 mer eller mindre atskilte villreinområder. Ti av dem er utpekt som nasjonale leveområder. Det er kun disse ti som er med i denne analysen.