Median

Medianen utgjør midtpunktet som fremkommer ved å sortere observasjoner etter verdi og deretter dele disse inn i to like store grupper. Den ene halvparten av observasjonene vil dermed ha verdier som er lavere enn medianen, mens den andre halvparten vil ha høyere verdier.