Personlig næringsdrivende

Personer som har hatt yrkesinntekt på minst to ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i løpet av året, og som har større næringsinntekt enn lønnsinntekt.