KOSTRA

KOmmune-STat-Rapportering, der statistikken KOSTRA Landbruk gir en oversikt over kommunenes vedtak om omdisponering av landbruksarealer etter plan- og bygningsloven og etter jordloven, samt saksbehandling etter jord- og konsesjonslov.