Landbrukseiendom

er eiendom som benyttes eller kan benyttes til jord- og/eller skogbruk. Alt som tilhører samme eier i en kommune hører til samme landbrukseiendom uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre (grunneiendommer). Eiendommen må ha minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.