Netto finansformue

Også kalt nettofordringer. Fordringer av finansielle eiendeler fratrukket gjeld i alt.