Bærekraftskriterier

Det stilles blant annet krav om at biodrivstoffet gir 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp over livsløpet sammenlignet med fossilt drivstoff. I tillegg er det krav til arealbruk, som skal sikre at råstoffet til biodrivstoffet ikke er dyrket på arealer som har høy biodiversitet eller et høyt karboninnhold. Disse kriteriene må oppfylles for at biodrivstoff skal regnes med i omsetningskravet.