Lav inntekt

For å kunne sammenligne den økonomiske velferden til personer som bor i husholdninger av ulik størrelse, justeres husholdningens samlede inntekt avhengig av antall personer som bor i husholdningen. Lav inntekt er i denne sammenhengen definert som inntekt lavere enn 60 prosent av medianinntekten, målt som inntekt etter skatt per forbruksenhet.